مسائل فرهنگى و اجتماعى

تعریف غیبت ۴۲۹٫ غیبت آن است که پشت سر مسلمان عیب مستور... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۰/۱۱          ساعت انتشار:۱۳:۰۸